for s45c sheet ship building metal sheet factory sheet